• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Saturday, December 12, 2009

අහිමි පැතුම

දුරින් හිඳ බලන්නෙමි ඔබෙ සුසුදු වත දකින්නෙමි මම
ලඟින් හිඳ දකින්නට මට නොමැත පින් හිමී

දුරින් පෙනෙන සඳ මඬලේ සිරිය සිත පුරා විඳිනෙමි
කිසිදු දින අතට නොවඩින බවද දන්නෙමි

සිහින ලොවෙහිදීවත් මට ඔබේ අත හිමි නොවන බව දැන
එහෙත් කඳුළු වැල් සඟවා සිනා සී ඉමි

සිතින් මා ඔබේ ළඟ හිඳ ඔබට සෙවන සලසන සඳ
ඔබේ මිහිරි මුදු වදනින් සදා සැනසෙමි

නිම් ඉම් නැති දිවි කතරේ,එබයි සඳ පහන් කෙම් බිම
සදා එහි රැඳී ඉන්නට වරම් පතනෙමී

සිතට ඔබ ගෙනෙන සිසිලෙන් සදා සැනසෙමි