• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, January 31, 2011

දිවි ගං දියෙහි තොටියා

ගඟ ගලයි සැඩ පහර හරි සැරයි
උඩු ගං බලා පදවනු නොහැකිය ඔරුව
කිමද පල වෙහෙසීයැයි කියා
අත්හරිනු නොහැකිය හබල
රිදී දෙඅත් නැතිව වාරුව දෙපය
හබල අත්හැරුණු මොහොතෙහි
හසුව සැඩ පහරට ගසාගෙන ගොස්
ගං පතුලේ සැඟව යනු ඇත මෙපවත
එතෙකුදු වුවත් අත්හළ නොහේ දිරිය,
‍කුමන සැඩ පහරකිනුත්
මැඩලිය නොහැකියෙන් සෙනෙහස

No comments: