• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday, April 11, 2010

හමුවීම

ජීවිතයේ බොහෝ දුර කතර ගෙවා යන මග අතරමග

හමුවුණා ඔබ

තවත් සිය දහස් දෙන අතර

ඔබ තවත් එක් කෙනෙක් නොව

මා පැතූ, මා සිත රැඳි රුව ම විය

ඔබ ද ඔබේ නොව - මා ද මගේ නොව

අන් සතුව සිටි විට

තුමක් කරමුද අප

ජීවිතයේ බොහෝ දුර දිනයක අපේ මං පෙත්

බෙදී වෙන් වී ඇත

එක මගක නොගියද

එක සෙවණක නොසිටියද

සිතින්,

ඔබ මගේ මය

මම ඔබේ ම ය

No comments: