• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Friday, May 8, 2020

නොකල් වැස්ස

තනිකම කරන සඳ සෝබර හද දැදුරූ

වටකොට මහද වූවා මුළු ලොව අඳුරූ

වී නම් යමක් ඒ මොහොතෙහි මට සොඳුරූ

වදනක් පමණි රහසින් ඔබ මට කෙඳූරූ


ජීවන ගගන නැඟ ආ සඳ අඳුරු වළා

වැළපුණි මහද, තනිකම හා එකතු වෙලා

දිරි දී, නැගෙන්නට ඒ දුක ඉවත හෙළා

සඳවත නුඔ මගේ ලොව යළි එකළු කළා


වියළී ඉරිතැලී කතරක් වී තිබුණූ

හදබිම තව වරක් නිල් උයනක් කෙරුණු

ජීවන දියෙන් පුරවාලන හද පොකුණූ

වැසි දිය ඔබය, නොකලක වුව ඇද හැලුණූ

No comments: