• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thursday, March 6, 2008

නොනෙළූ රෝස මල

වසත් කාලයේ - උදා හිරු නැ‍ෙඟෙද්දී
සිනාසුණි අතු පතර - ඇය සුමුදු රෝස මල
හිමිදිරියෙ අරුණැල්ල - සුමුදු මුව සිඹිද්දී
සොම්නසින් සිනාසී - සුළඟ හා රැඟුවාය

මගෙ කුටියෙ කවුළුවෙන් - නිසසලව බැලිමි මම
නෙළන්නට සිතුණ මුත් - දහස්වර මට සිතින්
කවුළුවෙන් දකින රුව - පමණෙකින් සැනසුණෙමි
ඇගෙ සොඳුරු සොබා රුව - කෙළෙසෙතැයි යන බියෙන්

තවත් නව දිනයකට - හිරු කිරණ විදිද්දී
කවුළුවෙන් බලන විට - ඇය නොමැත අතු අතර
රෝස කටු අතර මට - වේදනාවක් තබා
කවුරුදෝ හිමිදිරියෙ - මල නෙළා ගෙන ගිහින්

(1988)

No comments: