• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~නිදහසේ උපන් සිතුවිලි නිදහස්ව පළ කරනු සඳහා සයිබර් අවකාශයේ ඉදි කළ නිවහන~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, March 10, 2008

අඳුරු රැය

සඳ සැඟව ගිය රැයේ
තරු හඬයි මුවහ වී,
සාවුනගෙ රැකවලට
තුරු වදුළු නිඳා ඇත
රැයෙහි ගණ අඳුරමය
වවුලනගෙ රජ දහන
සියොත් කැල නැති රැයේ
ගී ගයති රෑසියන්
කැනහිලුන් ගොර සපුන්
ගොදුරු සොයතිය රැයේ
නිදන සාවුන්-මුවන්
දිවියනගෙ බොජුන වේ
සඳ නොමැති මේ රැයේ
කිරුළ ලදි බිය, සුසුම
නිසසරන් පළවමින්
පායපන් හිරු නැවත

1989

No comments: